Course image IKKINCHI CHET TILI 191-Tarjima
Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasi (XT)

Fanning maqsadi –  o‘rganilayotgan ikkinchi chet tilini kommunikativ, lingvistik, sotsiolingvistik, diskursiv, strategik, kasbiy, umummadaniy kompetentlikni integrallashgan yondashuv asosida o‘qitishdan iborat. Kompetentlik, kommunikativ va integrallashgan yondashuvlar xorijiy tilni faol kommunikativ muloqot vositasi sifatida kasbiy faoliyatda amaliy qo‘llay olish tamoyillariga ko‘ra belgilanadi.