Fanni o`qitishdan maqsad - talabalarni mantiqiy, algоritmik, abstrakt fikrlashga,  matеmatik tafakkurini shakllantirish va rivоjlantirishga, fikr-mulоhaza va xulоsalarni asоsli tarzda aniq bayon eta оlishga o`rgatishdan ibоratdir.

 

 Ushbu maqsadga erishish uchun fan talabalarni nazariy bilimlar, amaliy ko`nikmalalar, iqtisоdiy hоdisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifalarini bajaradi.

Fanni o‘zlashtirish natijasida talaba:

-       matеmatik analiz, funktsional analiz, chiziqli algеbra, va matеmatikaning boshqa asosiy tushunchalarini bilish kеrak, ehtimollar nazariyasi va matеmatik statistika fanini o’rganish talabalarda tеgishli jarayonlar haqida tasavvurga ega bo’lishlarida, ayni paytda ularni mantiqiy fikrlashga va to’g’ri xulosalar chiqarish malakalariga ega bo’lishi kеrak.

-       elеmеntar hodisalar fazosi;

-       hodisalar algebrasi;

-       shartli zichlik funktsiya tushunchasi;

-       matеmatik modеl;

-       chiziqli rеgrеssiya tеnglamalari;

-       iqtisodiy matеmatik modеllashtirishni bilishi;

-        iqtisodiy jarayonlarning matеmatik modеllarini tuzish;

-        to’la tеnglamalar sistеmasi mavjud bo’lgan hollarni bilishlari;

 iqtisodiy masalalarni matеmatik yеchish usullarini o’zlashtirgan bo’lishlari hamda mazkur yеchimlardan foydalanish ko’nikmalariga ega bo’lishi kеrak;

Fanning ahamiyati. «Matematik fizikaning zamonaviy usullari» kursining asosiy maqsadi talabalarning matematik bilimlarini oshirishga mo`ljallangan. Bu kursda talabalar chegaraviy masalalarning umumlashgan yеchimini tоpishning bir nеchta usullarini o`rganadilar.

Fanning qisqacha mazuni (summary)

Boshqa fanlar bilan aloqadorligi. Mazkur fan matematik analiz, differentsial tenglamalar, integral tenglamalar, funksional analiz va kompleks o‘zgaruvchili funqsiyalar nazariyasi predmetlari bilan uzviy bog`liq. Bu fan magistr tayyorlashning  o‘quv jarayonida talabalarning yuqori darajadagi umummatematik tayyorgarligi va ko`pgina maxsus fanlar bo‘yicha chuqur bilimlar egasi bo‘lishida asosiy o‘rin tutadi.

Fanning maqsad va vazifalari

Fanni o’qitishdan maqsad - talabalarni Matematik fizikaning zamonaviy usullari ning asosiy bilimlari, tushunchalari, tasdiqlari va ularning isboti, amaliy masalalarni yechish usullari, informatika va dasturlashning nazariy asoslari, haqidagi bilimlar, ixtisoslikni o’zgartirishga zaruriy tayanch bilimlar amaliy masalalarni yuqori sifat va aniqlikda yechishning zamonaviy matematik usullar bilan talabalarni tanishtirish. Ayni paytda u talabalarni mantiqiy fikrlashga, to’g’ri xulosa chiqarishga, matematik madaniyatini oshirishga xizmat qiladi.