Ushbu qo`llanma 1- kurs geodeziya kartografiya yo`nalishi talabalariga mo`jjallangan